KVKK , GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Bilgi Edinme Başvuru Formu

OBA PERDESAN TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

OBA PERDESAN Teknik Tekstil A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işliyor ve koruyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz işlenme amacı, Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz ofisleri, e-posta, çağrı merkezi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Ayrıca Şirketimizin düzenlediği herhangi bir etkinliğe katılmanız durumunda (eğitim, seminer vb.) da kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz temel olarak Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanız için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb. işlemler, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun bir biçimde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz temel olarak yukarıda bahsedilen amaçlarla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun bir biçimde grup şirketlerimize, hizmet aldığımız firmalara, hizmet aldığımız firmaların sunucularının yurtdışında olması durumunda yurtdışı ile ya da diğer üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin hukuka uygun bir şekilde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve kanundan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak aşağıda yer alan hakları haizsiniz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Bu haklarınızı aşağıda yer alan yöntemlerden birini tercih ederek kullanabilirsiniz:

Bilgi Edinme Başvuru Formu doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Oba Perdesan Merkez Mah. Nar Sk. No:1/1 34782 Çekmeköy / İSTANBUL adresine şahsen iletilmesi (Yanınızda kimliğinizi doğrulayan nüfus cüzdanı/ehliyet gibi bir belgeyi bulundurmanız gerekmektedir aksi takdirde başvurunuz işleme alınmayacaktır).

Bilgi Edinme Başvuru Formu doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Oba Perdesan Merkez Mah. Nar Sk. No:1/1 34782 Çekmeköy / İSTANBUL adresine noter vasıtası ile gönderilmesi.

Çerez Politikamız;

Neredeyse tüm web siteleri gibi www.obaperdesan.com.tr ve ortak siteleri de size daha kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi hizmet sunabilmek için çerezlerden yararlanır. Çerez kullanmaksızın sitenin tüm işlevlerini etkin tutmamız ve sizin bunlardan yararlanmanız mümkün olmamaktadır. Çerez Politikamız herhangi bir zaman değiştirilebilir. Çerez Politikamız üzerinde yapılan değişiklikler, değiştirilen Çerez Politikamızı web sitesinde sunduğumuzda geçerlilik kazanacaktır. Herhangi bir sorunuz olması halinde info@obaperdesan.com.tr adresine e-posta göndererek veya aşağıdaki adrese yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz:

“Merkez Mah. Nar Sk. No:1/1 34782 Çekmeköy / İSTANBUL ”

Çerez nedir?

Çerez, sitenin kim olduğunuzu hatırlayabilmesi için internet tarayıcınız üzerinden bilgisayarınızın sabit diskine aktardığımız, yalnızca metin içeren bir bilgi dizisidir.
Çerezler kendi başlarına, kim olduğunuzu tespit etmede kullanılamazlar. Bir çerezde genellikle geldiği alanın adı, çerezin “ömrü ve bir de değer bulunur, bu değer genelde gelişigüzel bir şekilde üretilmiş bir sayıdır. Aynı amaçla kullandığımız ayrıca başka teknolojik yöntemler de vardır, etiket ve piksel gibi web işaretçileri ile çereze benzer teknolojiler (hepsi birlikte “çerezler” diye geçer).

Çerez Türleri Nedir?

Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre sınıflandırılabilmektedir. Çerezler, süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması üzerine silinen çerezleri ifade ederken, kalıcı çerezler ise önceden belirlenen bir süre boyunca kullanıcı bilgisayarında/cihazında kalan çerezlerdir.
Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre sınıflandırılmaları durumunda ise ilişkili taraf çerezi ve üçüncü kişi çerezi olmak üzere ikiye ayrılır. Ziyaret edilen alan tarafından yerleştirilen çerezler ilişkili taraf çerezleri olarak adlandırılırken, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezler ise üçüncü kişi çerezi olarak ifade edilmektedir. Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur.

Çerezlerin Kullanım Amaçları Nelerdir?
OBA Perdesan, internet sitelerinde, platformlarında, uygulamalarında, reklam ve iletilerinde kullandığı çerezlerden, aşağıda belirtilen amaçlar ile faydalanabilmektedir.

Operasyonel amaçlı kullanımlar:
OBA Perdesan internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin idaresi ve güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak, internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir.
İşlevselliğe yönelik kullanımlar:
OBA Perdesan internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek amacıyla çerez kullanabilecektir. İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir.
Performansa yönelik kullanımlar:
OBA Perdesan internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerine ilişkin performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da çerez kullanabilmektedir. Bu amaçla kullanılan çerezlere örnek olarak, kullanıcıların internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerini nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir.
Reklam amaçlı kullanımlar:
OBA Perdesan’a veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, platform ve uygulamalar üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve benzeri içerikleri iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi çerezleri kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamların etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını veya reklamın kaç kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir.
Yetkili Hizmet Sağlayıcılar:
OBA Perdesan internet sitesi, platform ve uygulamaları ile hizmetlerinin yürütülmesi ve tanıtımı için yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına/cihazına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilecektir.
Çerezleri Nasıl Yönetebilirsiniz?
Çerezler, web sitemizden mümkün olan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak amacı taşır, fakat bilgisayarınıza çerez almak istemiyorsanız web tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri kolayca engelleyebilir veya yeni bir çerez aldığınızda size bildirilmesini sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte, çerezleri engellediğiniz takdirde web sitemizin tüm interaktif özelliklerini kullanamayabilirsiniz. Bu yüzden, siteden tam olarak yararlanmak, verdiğimiz hizmetlerin keyfini tam olarak sürebilmek için çerezleri engellememenizi öneririz. Çerezler hakkında daha fazla bilgi ve çerezlerin tarayıcınıza yüklenmesini engellemeye ilişkin ayrıntılı talimatlar için lütfen şuraya bakın: www.allaboutcookies.org